Neki Integritetspolicy


Integritetspolicy

NEKI CREACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA, CNAE 6201, NIF B99418634. (”Neki, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de funktioner som finns på www.neki.se. Vi strävar efter öppenhet i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och använder oss därför av följande integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi i vissa fall delar med oss av uppgifterna. Neki är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

När och hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du (1) köper våra produkter, abonnemang, (2) registrerar dig för nyheter, invitationer och erbjudanden, (3) begär kundservice/support samt (4) använder vår hemsida. Namn, e-postadress,leveransadress, telefonnummer, IP-adress och betalningsuppgifter räknas in som sådana personuppgifter samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, lagringsperiod och rättslig grund

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de syften , och på de rättsliga grunder som nämns nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för några andra syften som inte är förenligt med de som nämns nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period plockas dina personuppgifter bort.

Försäljning/Köp

Ändamålet med behandlingen: När du köper våra produkter eller abonnemang behandlar vi dina personuppgifter med ambitionen att ge dig en så bra produkt och service som möjligt . I vårt beställningsformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att betalningsprocessen ska kunna genomföras säkert och fullbordas.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den tvååriga garantin), och plockar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även vid köp som inte har fullbordats på grund av för låg täckning på kundens betalkort.

Marknadsföring

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, invitationer och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du önskar. Vår direkta marknadsföring bygger på kund identifikation, vilket innebär att vi justerar den information som du tar emot från oss baserat på olika omständigheter. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en potentiell kund: kön, position, tidigare köp, beteende på vår webbplats och tidigare reaktioner på direktmarknadsföring från Neki.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden är nödvändig för att Neki ska kunna upprätthålla goda kundrelationer samt skapa ny kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du avslutar prenumerationen eller tackar nej till vår marknadsföring (inklusive kundidentifikation) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här syftet. Vi plockar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter.

Kundtjänst/support

Ändamålet med åtgärden: När du begär support via vår chatt eller via våra andra support-kanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga service med ändamålet att lösa ditt problem och specifika ärende.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden krävs för att vi ska kunna förse dig med en så bra service som möjligt.

Lagringsperiod: Vi plockar bort dina uppgifter inom sex månader efter att ärendet i fråga har fått en lösning.

Påminnelse vid ickeavslutade beställningar/order

Ändamålet med åtgärden: Om du har påbörjat en beställning på vår webbplats och i samband med beställningen uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din order i syfte att påminna dig om din oavslutade beställning.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs med ändamålet att påminna dig om din oavslutade beställning.

Lagringsperiod: Vi plockar bort dina personuppgifter inom en månad efter att påminnelse mejlet har skickats, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina personuppgifter. Du kan tacka nej till detta genom att kontakta philip@neki.se

Användning av vår hemsida/plattformar

Ändamålet med åtgärden: När du använder/besöker vår hemsida/webbplattform behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att utveckla vår hemsida/webbplattform samt för marknadsföring.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs på grund av vårt genuina intresse av att utveckla vår webbplats samt för marknadsföring. Mer information om detta hittar du under avsnittet "Cookies".

Förhindra bedrägerier samt riskhantering

Ändamålet med åtgärden: Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.

Rättslig grund för åtgärden: Åtgärden genomförs på grund av vår starka vilja att förhindra bedrägerier samt hantera risker.

Lagringsperiod: Vi plockar bort alla personuppgifter som använts för det här syftet med en intervall på 6 månader, såvida det inte finns något annat berättigat fördel av att behålla dina personuppgifter. Vid beställningar som har avbrutits så kommer vi att plocka bort dina personuppgifter två år efter att beställningen inte kunde genomföras med syftet att förhindra bedrägerier.

Analys av data

Ändamålet med åtgärden: Vi analyserar dina personuppgifter med ändamålet att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (bland annat analyser av besökarnas nyttjande av vår hemsida genom att spåra data om exempelvis sidvisningar, trafikströmmning, sökord och klickningar)

Rättslig grund för åtgärden: Behandlingen genomförs för vårt berättigade intresse av att få fram statistik över olika tidsperioder.

Lagringsperiod: Vi anonymiserar all spårningsdata om det är tekniskt utförbart. När dina personuppgifter har anonymiserats betraktas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du kan tacka nej genom att kontakta philip@neki.se

Notera att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning Neki är skyldigt att spara dina personuppgifter enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de ändamål som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att ge dem åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av Neki, huvudsakligen när de tillhandahåller support och underhåll av IT, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Nekis överföringar av personuppgifter bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du har rättigheter!

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  1. Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På förfrågan tillhandahåller vi dig med en kopia av dina personuppgifter
  2. Rätt till korrigering: du har rätt att få inkorrekta personuppgifter ändrade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  3. Rätt till borttagning: under vissa omständigheterkan du begära att vi plockar bort dina användaruppgifter. Notera att den här rättigheten inte är utan villkor. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon ingripande från Neki.
  4. Rätt att invända: till vissa behandlingar aktiviteter som utförs av Neki i relation till dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring ändamål.
  5. Rätt till begränsning av behandling: du kan under vissa omständigheter begära av Neki att behandlingen av dina personuppgifter limiteras. Notera att den här rättigheten inte är utan villkor. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon ingripande från vår sida.
  6. Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter eller att få dina personuppgifter direkt transfererade till en annan personuppgiftsansvarig.

Avslutningsvis så har du även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket just nu är Datainspektionen.

Cookies

Som en del av vår ansträngning efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster/support/produkter på vår hemsida använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som transfereras till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare för dig att få åtkomst till samma sida nästa gång du besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för produkter, erbjudande eller information på Nekis hemsida. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie upptäcks. Det här sättet gör det möjligt för dig att ta ett beslut om du vill godkänna användningen av cookies eller inte. Det kan dock vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer bort cookies kan funktionerna på webbplatsen bli limiterade. Din webbläsare bör innehålla exakta instruktioner som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

Om du vill radera eller slippa cookies, följ då instruktionerna på följande länkar:
1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
2. https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Så här skapar vi säkerhet för din data

Vi använder oss av adekvat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med ändamålet att bevara dina personuppgifter mot obehöriga personer. Säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit och bedömer som adekvata innefattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi kontrollerar regelbundet våra säkerhetsrutiner och processer med ändamålet att säkerställa att våra system håller en hög standard gällande säkerhet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som gäller vår hantering av dina personuppgifter eller hur vi arbetar med cookies, eller om du vill anföra dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning så är det bara att kontakta oss på: philip@neki.se

Vid ändringar eller uppdateringar för Nekis integritetspolicy

Om Neki uppdaterar eller modifierar vårt arbetssätt i relation till dina personuppgifter eller hur vi använder cookies, så kommer vi uppdatera vår hemsida under fliken villkor eller integritetspolicy med den senaste informationen.

Så här kontaktar du oss

Email: philip@neki.se
Postadress Sverige: Drottninggården 31, 261 46, Landskrona
Postadress Spanien: Calle Santiago 27, 50003 Zaragoza
Telefon: 0709998356
De allmänna och köpvillkoren uppdaterades senast 2019-07-01